ការដាក់ប្រាក់

1.សូមវេរប្រាក់ចូលគណនីធនាគាររបស់ IBETKH ដូចខាងក្រោម

គណនីធនាគារ :
ឈ្មោះគណនី:
លេខគណនី :

2. សូមបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម រួចចុច ស្នើដាក់ប្រាក់៕

ចំនួនទឹកប្រាក់ :